REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU VINCI WERSJA BETA

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu VINCI w wersji testowej, zwanej dalej „Wersja Beta Serwisu VINCI”, którego właścicielem jest firma YAVA–Iwona Smoleń z siedzibą w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 57D.

Definicje

SERWIS VINCI
Serwis internetowy, którego właścicielem jest firma YAVA-Iwona Smoleń, funkcjonujący pod adresem: https://vinci.org.pl z dostępnym edytorem graficznym do projektowania wnętrz, z elementami społecznościowymi umożliwiającymi Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, zamieszczanie Wypowiedzi oraz Ogłoszeń na Aukcjach, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis VINCI.
WERSJA BETA SERWISU VINCI
Testowa wersja Serwisu VINCI.
ADMINISTRATOR
Osoba lub zespół osób, które w imieniu właściciela Wersji Beta Serwisu VINCI zarządzają Serwisem VINCI i odpowiadają za jego działanie.
UŻYTKOWNIK
Osoba
 1. pełnoletnia, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i dokonała rejestracji, w wyniku której został utworzony dla niej Profil;
 2. niepełnoletnia, o ile zgodę na założenie przez nią Profilu wyrażą jej rodzice bądź opiekunowie prawni.
Za Użytkownika może być uważana także osoba odwiedzająca Wersję Beta Serwisu VINCI bez rejestrowania się. Osoba taka może nie mieć dostępu do wszystkich oferowanych przez Wersję Beta Serwisu VINCI usług.
PROFIL
Zbiór informacji o Użytkowniku zgromadzonych w Wersji Beta Serwisu VINCI pod unikalną nazwą oraz zabezpieczonych hasłem. Profil obejmuje dobrowolnie podane przez Użytkownika informacje oraz zapis jego działalności w Wersji Beta Serwisu VINCI.
WYPOWIEDZI
Teksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Wersji Beta Serwisu VINCI, które mogą za jego zgodą być publikowane w nim, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
EDYTOR GRAFICZNY
Aplikacja Wersji Beta Serwisu VINCI będąca narzędziem umożliwiającym rysowanie i projektowanie wnętrz.
PROJEKT
Rysunek, szkic, wpis wykonany w edytorze graficznym, mogący w szczególności zawierać plan pomieszczenia, produkty i komponenty wyposażenia wnętrz z dostępnych zestawów.
KOMPONENTY
Rysunki przykładowych standardowych elementów wyposażenia wnętrz (np. meble, armatura sanitarna, produkty wykończenia ścian), które nie mają swojego odwzorowania w konkretnych produktach na rynku.
PRODUKTY
Rysunki elementów wyposażenia wnętrz (np. meble, armatura sanitarna, produkty wykończenia ścian), które mają swoje odzwierciedlenie w konkretnych produktach prezentowanych przez ich producentów.
FORUM
Aplikacja Wersji Beta Serwisu VINCI służąca do wymiany poglądów, opinii i doświadczeń Użytkowników
AUKCJE
Aplikacja Wersji Beta Serwisu VINCI umożliwiająca zawieranie umów na całościową lub częściową realizację Projektu przez publikowanie ogłoszeń.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wersja Beta Serwisu VINCI ma na celu test Serwisu VINCI. Niektóre funkcje i aplikacje mogą być w trakcie zmian. Wersja Beta działa do czasu uruchomienia Serwisu VINCI.
 2. Użytkując Wersję Beta Serwisu VINCI Użytkownik wyraża tym samym zgodę na wszystkie poniższe warunki i oświadcza, że:
  1. zgadza się na przeprowadzenie testu Serwisu VINCI przy zastosowaniu Wersji Beta,
  2. wyraża wolę do przesyłania uwag z przeprowadzonych testów w zwięzłej, jasnej i rzeczowej formie, z użyciem Formularza,
  3. zdaje sobie sprawę, że Wersja Beta Serwisu VINCI może zawierać poważne usterki, w tym również takie, które mogą prowadzić do utraty danych zawartych w profilu Użytkownika,
  4. przyjmuje do wiadomości, że w przypadku problemów z Wersją Beta Serwisu VINCI Administrator może nie być w stanie ich wszystkich rozwiązać,
  5. przyjmuje do wiadomości, że Wersja Beta Serwisu VINCI nie stanowi finalnego produktu i w przypadku wypowiadania się na jej temat będzie każdorazowo wyraźnie zaznaczał, że są to uwagi dotyczące Wersji Beta Serwisu VINCI, a więc wersji udostępnianej jedynie świadomym tego faktu Użytkownikom w celach testowych.

REJESTRACJA

 1. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza zawierającego w szczególności unikalną nazwę Użytkownika (tj. nie wykorzystaną aktualnie w Wersji Beta Serwisu VINCI) oraz hasło.
 2. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób utrudniający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści hasła osobom trzecim.
 3. W przypadku rezygnacji Użytkownika z Profilu jego login może być przydzielony nowemu Użytkownikowi z dodaniem daty rejestracji.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie szkody dokonane za pomocą hasła Użytkownika. Użytkownik może zmienić hasło poprzez złożenie takiej dyspozycji na swoim Profilu.
 5. Rejestracja w Wersji Beta Serwisu VINCI jest dobrowolna i bezpłatna.

DANE OSOBOWE

 1. Serwis VINCI nie odpowiada za umieszczone przez Użytkownika dane osobowe.
 2. Serwis VINCI nie zbiera danych osobowych Użytkowników.
 3. Serwis VINCI nie odpowiada za politykę prywatności serwisów zewnętrznych w stosunku do ich bezpośrednich linków zamieszczonych w Wersji Beta Serwisu VINCI.
 4. Serwis VINCI nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych informacji o Użytkownikach innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez użytkowników przepisów prawa.
 5. Serwis VINCI może sporządzać na podstawie informacji o Użytkownikach ogólne statystyki związane z działalnością i odwiedzalnością serwisu przygotowywane dla współpracujących z nami partnerów (min. reklamodawców, sponsorów). Informacje te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację poszczególnych użytkowników serwisu.

ZASADY KORZYSTANIA Z WERSJI BETA

 1. Każdorazowe odwiedziny Wersji Beta Serwisu VINCI oznaczają akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik może korzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Wersji Beta Serwisu VINCI, w ramach możliwości techniczno-funkcjonalnych Wersji Beta, a w szczególności może tworzyć i rozwijać własny Profil.
 3. Użytkownik może publikować w Wersji Beta Serwisu VINCI Wypowiedzi, Ogłoszenia i Projekty oraz ich oceny.
 4. Niedopuszczalne jest używanie przez Użytkownika awatarów, które wprowadzają innych Użytkowników w błąd co do wypowiedzi lub funkcję na Forum.
 5. Niedopuszczalne są działania Użytkownika polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Wersji Beta Serwisu VINCI do publikowania w nim lub rozsyłania niechcianej informacji handlowej lub inne nadmierne wykorzystywanie zasobów Wersji Beta Serwisu VINCI.
 6. Serwis VINCI ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji zarówno Wypowiedzi jak i Projektów opublikowanych w Wersji Beta Serwisu VINCI przez Użytkowników w szczególności do cytowania Wypowiedzi Użytkowników na Forum oraz zamieszczania Projektów w publikacjach reklamujących Wersję Beta Serwisu VINCI na innych stronach WWW, także po likwidacji profilu Użytkownika.
 7. Serwis VINCI zastrzega sobie prawdo publikacji reklam oraz ofert handlowych.
 8. Blokowanie reklam jest zabronione.
 9. Serwis Vinci proponuje przeglądarce Użytkownika wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies) w celu oznakowania bieżącej sesji użytkownika. Użytkownik korzystając z serwisu wyraża zgodę na stosowanie ciasteczek, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki Użytkownika. Identyfikacja sesji Użytkownika jest wykorzystywana w celu zapewnienia maksymalnej wygody Użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. W przypadku wyłączenia wsparcia ciasteczek niektóre funkcje serwisu (np. rejestracja) mogą przestać poprawnie działać.

ZASADY KORZYSTANIA Z FORUM

 1. Użytkownik może publikować Wypowiedzi na Forum oraz inicjować tematy.
 2. Wypowiedzi publikowane na Forum są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich Użytkowników.
 3. Użytkownik odpowiada za publikowane przez siebie Wypowiedzi.
 4. Administrator może usunąć całość lub fragment niezgodnych z niniejszym Regulaminem Wypowiedzi.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do przenoszenia Wypowiedzi, jeżeli znajdują się one w nieodpowiednim temacie Forum bądź usuwania ich, jeżeli taki sam lub bardzo podobny wątek istnieje już na Forum.

ZASADY KORZYSTANIA Z AUKCJI

 1. Wersja Beta Serwisu VINCI umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na całościową lub częściową realizację Projektu przez publikowanie na Aukcji ogłoszeń.
 2. Serwis VINCI nie jest stroną umów zawieranych za pomocą Aukcji.
 3. Serwis VINCI nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń i ewentualne szkody nimi spowodowane oraz zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia i/lub zablokowania Profilu Użytkownika.
 4. Serwis VINCI nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie zawieranych za pomocą Aukcji umów.
 5. Opis ogłoszenia określa ogół warunków umowy. Powinien być rzetelny i kompletny.
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść publikowanego przez siebie Ogłoszenia. Ogłoszenie nie może naruszać praw osób trzecich wynikających z praw autorskich.
 7. Z chwilą opublikowania ogłoszenia na Aukcji do czasu jej zakończenia Użytkownik związany jest jego treścią.
 8. Aukcja zostaje zakończona:
  1. z chwilą wyboru przez Użytkownika wykonawcy,
  2. w przypadku wcześniejszego zakończenia Aukcji przez Użytkownika, bez wyboru Wykonawcy.
 9. Jeżeli Aukcja zakończy się wyborem Wykonawcy, strony powinny przystąpić, najpóźniej w terminie 7 dni do czynności zmierzających do zawarcia umowy, której przedmiotem jest treść Ogłoszenia.
 10. Użytkownicy uczestniczący w Aukcji mogą przyznawać sobie nawzajem punkty oceniające przebieg Aukcji oraz realizację umowy.

ZASADY KORZYSTANIA Z EDYTORA GRAFICZNEGO

 1. Użytkownik przy korzystaniu z edytora graficznego może korzystać z dostępnych w Wersji Beta Serwisu VINCI produktów i komponentów.
 2. Użytkownik może mieć dostęp i możliwość korzystania ze swojego profilu oraz edytora graficznego także przy korzystaniu z serwisów internetowych, które zdecydowały się na osadzenie edytora graficznego, z zastrzeżeniem, iż wygląd tego edytora graficznego oraz dostępność niektórych produktów może być różna uzależniona od danego serwisu.

UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZANY JEST DO:

 1. Przestrzegania Regulaminu;
 2. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie i korzystanie z Wersji Beta Serwisu VINCI przez innych Użytkowników;
 3. Przestrzegania praw autorskich w szczególności wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób;
 4. Powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o nich, bez ich wyraźnej zgody;
 5. Nie publikowania w Wersji Beta Serwisu VINCI oraz przekazywania za jego pośrednictwem Wypowiedzi i Ogłoszeń sprzecznych z prawem oraz zasadami współżycia społecznego, w szczególności wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, obraźliwych, naruszających dobra osobiste innych osób oraz propagujących przemoc.

WERSJA BETA SERWISU VINCI ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO:

 1. Okresowego wyłączania dostępności Wersji Beta Serwisu VINCI w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
 2. Zmiany parametrów technicznych Profilu Użytkownika oraz cech użytkowych i możliwości Wersji Beta Serwisu VINCI;
 3. Zakończenia świadczenia usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Wersji Beta Serwisu VINCI, po umieszczeniu w nim odpowiedniej informacji;
 4. Zablokowania Użytkownikowi dostępu do korzystania z Wersji Beta lub jego części na czas nieokreślony lub możliwości publikowania Wypowiedzi w przypadku świadomego lub celowego naruszania niniejszego Regulaminu lub utrudniania pracy obsłudze Wersji Beta Serwisu VINCI;
 5. Usunięcia Wypowiedzi, Ogłoszeń oraz Projektów w przypadku otrzymania wiarygodnego zgłoszenia co do ich bezprawności;
 6. Odmowy usunięcia Wypowiedzi, Ogłoszeń oraz Projektów także w przypadku rezygnacji przez Użytkownika z Profilu;
 7. Odstąpienia od egzekwowania niniejszego Regulaminu, jeżeli jego naruszenie jest nieznaczne.

REZYGNACJA I USUNIĘCIE PROFILU

 1. Prawo rezygnacji z Profilu przysługuje Użytkownikowi:
  1. gdy złoży oświadczenie woli o skorzystaniu z tego prawa w przypadku zmiany niniejszego Regulaminu,
  2. za 14-dniowym wypowiedzeniem.
 2. Serwis VINCI zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia rażącego łamania niniejszego Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Wersji Beta Serwisu VINCI.

UWAGI

 1. Użytkownik może zgłaszać sugestie, propozycje i reklamacje dotyczące działania Wersji Beta Serwisu VINCI, zwane dalej Uwagami.
 2. Uwaga powinna być zgłoszona z użyciem formularza elektronicznego.
 3. Użytkownik zgłaszający Uwagę powinien być zalogowany.
 4. W zgłoszeniu należy podać w szczególności następujące dane:
  1. Login Użytkownika,
  2. Treść zgłoszenia,
  3. Sugerowany sposób reakcji,
  4. Adres e-mail (w przypadku nie podania adresu e-mail administrator ze względów technicznych może odmówić odpowiedzi).
 5. Wszelkie Uwagi dotyczące sposobu funkcjonowania Wersji Beta Serwisu VINCI wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 6. Wersja Beta, w przypadku częstych awarii oraz powtarzających się Uwag zastrzega sobie prawo do udzielania zbiorczych informacji dla wszystkich Użytkowników.

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

 1. Z dniem zakończenie funkcjonowania Wersji Beta Serwisu VINCI i uruchomienia Serwisu VINCI wszelkie Wypowiedzi, profile Użytkowników, jak i dotychczasowa działalność Wersji Beta Serwisu VINCI mogą zostać udostępnione w Serwisie VINCI.
 2. Serwis VINCI, w przypadku poważnych usterek w działaniu Wersji Beta Serwisu VINCI, zastrzega sobie prawo do usunięcia danych zawartych w profilu Użytkownika.
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Serwisu VINCI, po akceptacji jego regulaminu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, może uzyskać dostęp do swojego Profilu.
 4. Regulamin Serwisu VINCI stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 5. Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Serwisu VINCI może zrezygnować ze swojego Profilu, bez wypowiedzenia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis VINCI zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu osobom trzecim.
 2. Serwis VINCI zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego zaprzestania udostępniania usług bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników.
 3. Serwis VINCI zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez informowania Użytkownika, zamieszczając jedynie datę ostatniej modyfikacji.
 4. Odmowa akceptacji zmian niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z rezygnacją z korzystania z usług Wersji Beta Serwisu VINCI.
 5. Serwis VINCI nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji w Wypowiedzi, Ogłoszeniu czy Projekcie oraz nieprzestrzeganiem przez nich warunków niniejszego Regulaminu.
 6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Wersję Beta Serwisu VINCI będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo ze względu na siedzibę Serwisu VINCI polskie sądy powszechne. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie polskie przepisy ogólnie obowiązujące.
 7. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z niniejszego Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 r.
Ostatnia modyfikacja Regulaminu Wersji Beta Serwisu Vinci nastąpiła w dniu 18 maja 2013 r.